https://litongfanpeng.com/

Home
有机硅布床垫和侧壁床垫

有机硅布床垫和侧壁床垫

                                      厚度: 0.7mm, 0.75mm

                                  重量: 360g、420g、480g、675g

                                  颜色: 黄色, 蓝绿色, 蓝色,其他颜色可定制

                                  用途:

                                             • 广泛用于覆盖和保护产品.

                                             • 拖车盖布.

                                             • 床垫,地垫.

                                             • 汽车,火车,轮船的货运帆布.

                                             • 可作为建筑工地和电子工地的材料,临时帐篷,临时仓库.

                                             • 可根据客户要求定制各种款式.